Nieuws van RAI Vereniging

Redactie Redactie
• Laatste update:

Nieuw hoofdbestuur RAI Vereniging

RAI Vereniging heeft tijdens de algemene ledenvergadering haar nieuwe hoofdbestuur gepresenteerd, bestaande uit diverse kopstukken uit de mobiliteitsindustrie. Bestuurders die met hun invloed en autoriteit waken over de gezamenlijke belangen van de mobiliteitsindustrie en namens RAI Vereniging meedenken en bouwen aan ons toekomstig mobiliteitssysteem. Het nieuwe hoofdbestuur maakt deel uit van de gewijzigde structuur van RAI Vereniging.

bestuur

De mobiliteitsmarkt is de afgelopen jaren in hoog tempo veranderd. Thema’s als big data, betalen naar gebruik, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid domineren het debat. Om onze maatschappelijke rol en invloed op het gebied van mobiliteit te behouden en te versterken, moet RAI Vereniging in deze veranderingen meegaan en positie innemen, licht algemeen voorzitter Steven van Eijck toe: “Dat vereist een eigen geluid en visie. Daarvoor is het van belang om een onafhankelijk bestuur te hebben met gezaghebbende autoriteiten uit de mobiliteitsindustrie, die kunnen meebeslissen en het verschil maken.”

Niet alleen de mobiliteitswereld verandert. De activiteiten van de leden van RAI Vereniging zijn steeds meer verlegd en nieuwe leden zijn aangesloten. Zo is het aantal leden het afgelopen jaar gegroeid met zo’n 200, naar een totaal van 700. Hierdoor is het draagvlak van RAI Vereniging als spreekbuis van de mobiliteitsindustrie verder versterkt. Om als organisatie beter aan te sluiten op de behoefte en activiteiten van de leden is naast de externe vertegenwoordiging, ook de interne structuur aangepakt. Alle leden zijn nu ondergebracht in negen homogene secties, direct onder de paraplu van RAI Vereniging. Die secties zijn een afspiegeling van het diverse ledenbestand. Om ervoor te zorgen dat iedere sectie haar eigen belangen optimaal kan behartigen, is een sectiebestuur gevormd, met een eigen strategisch plan en activiteitenkalender. Hierdoor staat de organisatie dichterbij de leden en kunnen de secties slagvaardiger, met meer autonomie en een grotere financiële transparantie opereren.

Speciale website RAI Vereniging informeert over nieuwe emissietests

RAI Vereniging heeft de website www.emissietesten.nl ontwikkeld om aan een breed publiek volledige en toegankelijke informatie te geven over wat de nieuwe WLTP- en RDE-emissietests inhouden.

emissietestennlDe Europese Unie legt op dit moment de laatste hand aan twee nieuwe testmethodes om de emissies van personenauto’s te meten. De Worlwide harmonized Light vehicle Test Procedure (WLTP) zal vanaf september 2017 worden ingevoerd als vervanger van de huidige Europese testcyclus (NEDC). Deze wordt ingevoerd voor alle nieuw toegelaten typen auto’s vanaf september 2017 en per september 2018 voor alle nieuw verkochte auto’s. Deze WLTP-laboratoriumtest zal op termijn worden aangevuld met de Real Driving Emissions (RDE)-test, waarmee de emissie van schadelijke stoffen (zoals NOx en fijnstof) bij gebruik op de weg wordt getest. Voor de RDE moet de EU nog wel enkele criteria nader definiëren. RAI Vereniging is blij dat de invoering van de WLTP bijna een feit is. Bij de huidige NEDC-testcyclus is iedereen het erover eens dat deze sterk door de tijd is achterhaald en inmiddels onvoldoende de werkelijke uitstoot in kaart brengt. Zeker op het punt van brandstofverbruik (en daarmee samenhangend de CO2-uitstoot) is het verschil tussen ‘fabrieksopgave volgens de EU-testcyclus’ en het praktijkverbruik om diverse redenen steeds groter geworden. Het is een goede zaak dat de WLTP met realistischer criteria de emissiemeting in het laboratorium veel dichter bij de werkelijkheid brengt. De RDE-test is daarbij op termijn nog een extra waarborg voor de praktijkemissies van schadelijke stoffen.

Samen­werking voor toegang tot voertuig­data

Europese auto­fabri­kanten en toe­lever­an­ciers bun­delen hun krachten bij het ontwikkelen van een oplossing voor veilige ­
toe­gang tot voer­tuig­data voor ge­ïntere­sseerde markt­par­tijen. Dat maakten ACEA en CLEPA bekend tijdens het onlangs gehouden con­gres ‘Smart Cars: Driven by Data’.

De komst van connected voertuigen leidt tot een toenemende vraag van marktpartijen naar toegang tot voertuiggebonden data (‘in-vehicle data’). Daarbij gaat het dus om data die het voertuig tijdens het gebruik genereert (‘operating data’) en niet om informatie die de gebruiker zelf toevoegt, bijvoorbeeld via zijn smartphone, of afkomstig is uit de buitenwereld (zoals verkeers- en wegkantinformatie). Toegang tot deze in-vehicle data moet absoluut veilig en dus beveiligd gebeuren. Het creëren van toegangspoorten tot voertuigfuncties voor derde partijen kunnen de kwetsbaarheid voor hack-aanvallen enorm vergroten. Ook kan de chauffeur worden afgeleid als externe partijen ongeautoriseerd toegang krijgen tot onboard systemen of gebruikersinterfaces en schermen. Autofabrikanten en automotive toeleveranciers hebben de afgelopen periode intensief gesproken over een alternatief voor directe in-vehicle toegang tot data.

Neutrale servers
De oplossing die zowel de ACEA als de CLEPA ondersteunen is via een externe server communiceren waarbij fabrikanten op beveiligde wijze relevante data naar een ‘off-board’-voorziening transporteren waar geautoriseerde marktpartijen, zoals verzekeraars en navigatieleveranciers en aanbieders van voertuigdiagnose, er vervolgens toegang toe kunnen krijgen. Zo wordt voorzien in een open maar veilige interface ten behoeve van diensten van derde partijen. Daarbij zorgen een of meer neutrale servers, die geen eigendom zijn van de autofabrikant of toeleverancier, ervoor dat de identiteit van de serviceprovider is afgeschermd en de privacy van de klant gewaarborgd blijft. “Fabrikanten zijn in principe bereid relevante voertuigdata te delen, op voorwaarde dat dit zo gebeurt dat aan stringente vereisten voor databeveiliging en verkeers- en productveiligheid wordt voldaan, en dit niet hun aansprakelijkheid ondermijnt”, licht ACEA secretaris-generaal Erik Jonnaert deze samenwerking toe.

Nieuws van RAI Vereniging | Fleet&Mobility

Nieuws van RAI Vereniging

Redactie Redactie
• Laatste update:

Nieuw hoofdbestuur RAI Vereniging

RAI Vereniging heeft tijdens de algemene ledenvergadering haar nieuwe hoofdbestuur gepresenteerd, bestaande uit diverse kopstukken uit de mobiliteitsindustrie. Bestuurders die met hun invloed en autoriteit waken over de gezamenlijke belangen van de mobiliteitsindustrie en namens RAI Vereniging meedenken en bouwen aan ons toekomstig mobiliteitssysteem. Het nieuwe hoofdbestuur maakt deel uit van de gewijzigde structuur van RAI Vereniging.

bestuur

De mobiliteitsmarkt is de afgelopen jaren in hoog tempo veranderd. Thema’s als big data, betalen naar gebruik, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid domineren het debat. Om onze maatschappelijke rol en invloed op het gebied van mobiliteit te behouden en te versterken, moet RAI Vereniging in deze veranderingen meegaan en positie innemen, licht algemeen voorzitter Steven van Eijck toe: “Dat vereist een eigen geluid en visie. Daarvoor is het van belang om een onafhankelijk bestuur te hebben met gezaghebbende autoriteiten uit de mobiliteitsindustrie, die kunnen meebeslissen en het verschil maken.”

Niet alleen de mobiliteitswereld verandert. De activiteiten van de leden van RAI Vereniging zijn steeds meer verlegd en nieuwe leden zijn aangesloten. Zo is het aantal leden het afgelopen jaar gegroeid met zo’n 200, naar een totaal van 700. Hierdoor is het draagvlak van RAI Vereniging als spreekbuis van de mobiliteitsindustrie verder versterkt. Om als organisatie beter aan te sluiten op de behoefte en activiteiten van de leden is naast de externe vertegenwoordiging, ook de interne structuur aangepakt. Alle leden zijn nu ondergebracht in negen homogene secties, direct onder de paraplu van RAI Vereniging. Die secties zijn een afspiegeling van het diverse ledenbestand. Om ervoor te zorgen dat iedere sectie haar eigen belangen optimaal kan behartigen, is een sectiebestuur gevormd, met een eigen strategisch plan en activiteitenkalender. Hierdoor staat de organisatie dichterbij de leden en kunnen de secties slagvaardiger, met meer autonomie en een grotere financiële transparantie opereren.

Speciale website RAI Vereniging informeert over nieuwe emissietests

RAI Vereniging heeft de website www.emissietesten.nl ontwikkeld om aan een breed publiek volledige en toegankelijke informatie te geven over wat de nieuwe WLTP- en RDE-emissietests inhouden.

emissietestennlDe Europese Unie legt op dit moment de laatste hand aan twee nieuwe testmethodes om de emissies van personenauto’s te meten. De Worlwide harmonized Light vehicle Test Procedure (WLTP) zal vanaf september 2017 worden ingevoerd als vervanger van de huidige Europese testcyclus (NEDC). Deze wordt ingevoerd voor alle nieuw toegelaten typen auto’s vanaf september 2017 en per september 2018 voor alle nieuw verkochte auto’s. Deze WLTP-laboratoriumtest zal op termijn worden aangevuld met de Real Driving Emissions (RDE)-test, waarmee de emissie van schadelijke stoffen (zoals NOx en fijnstof) bij gebruik op de weg wordt getest. Voor de RDE moet de EU nog wel enkele criteria nader definiëren. RAI Vereniging is blij dat de invoering van de WLTP bijna een feit is. Bij de huidige NEDC-testcyclus is iedereen het erover eens dat deze sterk door de tijd is achterhaald en inmiddels onvoldoende de werkelijke uitstoot in kaart brengt. Zeker op het punt van brandstofverbruik (en daarmee samenhangend de CO2-uitstoot) is het verschil tussen ‘fabrieksopgave volgens de EU-testcyclus’ en het praktijkverbruik om diverse redenen steeds groter geworden. Het is een goede zaak dat de WLTP met realistischer criteria de emissiemeting in het laboratorium veel dichter bij de werkelijkheid brengt. De RDE-test is daarbij op termijn nog een extra waarborg voor de praktijkemissies van schadelijke stoffen.

Samen­werking voor toegang tot voertuig­data

Europese auto­fabri­kanten en toe­lever­an­ciers bun­delen hun krachten bij het ontwikkelen van een oplossing voor veilige ­
toe­gang tot voer­tuig­data voor ge­ïntere­sseerde markt­par­tijen. Dat maakten ACEA en CLEPA bekend tijdens het onlangs gehouden con­gres ‘Smart Cars: Driven by Data’.

De komst van connected voertuigen leidt tot een toenemende vraag van marktpartijen naar toegang tot voertuiggebonden data (‘in-vehicle data’). Daarbij gaat het dus om data die het voertuig tijdens het gebruik genereert (‘operating data’) en niet om informatie die de gebruiker zelf toevoegt, bijvoorbeeld via zijn smartphone, of afkomstig is uit de buitenwereld (zoals verkeers- en wegkantinformatie). Toegang tot deze in-vehicle data moet absoluut veilig en dus beveiligd gebeuren. Het creëren van toegangspoorten tot voertuigfuncties voor derde partijen kunnen de kwetsbaarheid voor hack-aanvallen enorm vergroten. Ook kan de chauffeur worden afgeleid als externe partijen ongeautoriseerd toegang krijgen tot onboard systemen of gebruikersinterfaces en schermen. Autofabrikanten en automotive toeleveranciers hebben de afgelopen periode intensief gesproken over een alternatief voor directe in-vehicle toegang tot data.

Neutrale servers
De oplossing die zowel de ACEA als de CLEPA ondersteunen is via een externe server communiceren waarbij fabrikanten op beveiligde wijze relevante data naar een ‘off-board’-voorziening transporteren waar geautoriseerde marktpartijen, zoals verzekeraars en navigatieleveranciers en aanbieders van voertuigdiagnose, er vervolgens toegang toe kunnen krijgen. Zo wordt voorzien in een open maar veilige interface ten behoeve van diensten van derde partijen. Daarbij zorgen een of meer neutrale servers, die geen eigendom zijn van de autofabrikant of toeleverancier, ervoor dat de identiteit van de serviceprovider is afgeschermd en de privacy van de klant gewaarborgd blijft. “Fabrikanten zijn in principe bereid relevante voertuigdata te delen, op voorwaarde dat dit zo gebeurt dat aan stringente vereisten voor databeveiliging en verkeers- en productveiligheid wordt voldaan, en dit niet hun aansprakelijkheid ondermijnt”, licht ACEA secretaris-generaal Erik Jonnaert deze samenwerking toe.