Onderzoeken

We gaan van bezit naar gebruik, is een veel gehoorde kreet in de mobiliteitsbranche. Vooral jonge automobilisten zouden steeds minder waarde hechten aan een eigen (lease)auto. Maar is dat wel zo? De meningen hierover zijn verdeeld. 

Met enige regelmaat worden er onderzoeken gepubliceerd die ingaan op dit vraagstuk. Hieronder vindt u er een aantal op een rij.

Onderzoek Swov naar zelfrijdende voertuigen
Swov heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van zelfrijdende voertuigen en hoe het gedrag van andere verkeersdeelnemers invloed hierop kan hebben. Het onderzoek wordt in samenwerking met TU Delft voortgezet en zal uiteindelijk resulteren in aanbevelingen voor de autofabrikanten die zelfrijdende systemen ontwikkelen.  

Leaseplan Car Cost Index 2016
Leaseplan vergeleek de totale autokosten in 24 Europese landen. Nederland is het duurste uit wat betreft de diesels. Dat komt vooral door de hoge belastingen. De leasemaatschappij pleit voor een systeem waarbij belasting betaald wordt naar gebruik. 

Onderzoeksrapport ‘Strafrechtelijke reactie op verkeersdelicten’ 2017
Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg in opdracht van het Fonds Slachtofferhulp blijkt dat de huidige strafmaat bij verkeersmisdrijven onvoldoende recht doet aan het leed en de behoeften van slachtoffers en nabestaanden.

Economische Wegwijzer 2016

Dit onderzoek is uitgevoerd door TNO in opdracht van TLN, EVO en Fenedex. Hieruit blijkt dat de economische schade naar aanleiding van filevorming de afgelopen jaren toeneemt. Vooral de knooppunten bij A13 en A15 blijken een probleem te zijn. Met dit onderzoek willen de organisaties de overheid bewegen om met fysieke en digitale oplossingen te komen. 

De effecten van autodelen op autogebruik
Autodelen leidt in de meeste gevallen niet tot een noemenswaardig effect op het aantal autokilometers. In sommige gevallen worden er juist meer autokilometers gemaakt omdat de deelauto wordt gebruikt in plaats van de fiets of het OV. Dat blijkt uit onderzoek van professor Wim Hafkamp van de Erasmus Universiteit. Lees hier het onderzoek zoals gepubliceerd in Tijdschrift Vervoerswetenschap 4 – 2015.

ANWB: Onderzoek Verkeer in de stad – 2015
De toenemende populariteit van fietsen in de stad zorgt voor problemen op de weg door de drukte en onduidelijke regelgeving, stelt de ANWB. Om die problemen aan te pakken heeft de organisatie een nieuwe ontwerpaanpak voor de stedelijke openbare ruimte opgesteld. Er moet volgens hen een nieuwe verdeling van het verkeer in de stad komen. Zo moet de maximum toegestane snelheid gekoppeld moet worden aan de infrastructuur in plaats van aan het type voertuig. De resultaten zijn verwerkt in het rapport ‘Verkeer in de stad’ van de ANWB.

Rapport verdienpotentieel elektrisch vervoer 2015
Uit het onderzoeksrapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat elektrisch vervoer in 2014 naar schatting 3.200 banen opleverde. Dat is een groei van de werkgelegenheid van 25 procent in deze sector in vergelijking met 2013. Bedrijven in de elektrisch vervoersector waren in 2014 goed voor 820 miljoen euro aan productie en 260 miljoen euro toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie.

Trendreport Autodelen – Leaseplan 2015
Autodelen zit in de lift, maar voor een doorbraak moeten er meer deelauto’s beschikbaar komen. Dat blijkt uit het Trendreport Autodelen van Leaseplan. Vooral peer-to-peer-autodelen blijkt fragiel omdat dit veel onzekerheden met zich meebrengt. Het round-trip-model, waarbij de deelauto een vaste parkeerplaats heeft waar hij ook weer moet worden ingeleverd, heeft het meeste kans van slagen omdat dit de meeste bekendheid geniet. 

Natuur & Milieu: Inkoop van mobiliteit bij gemeentes
Ruim 75 procent van de mobiliteitsinkopen van gemeenten voldoet niet aan de minimum duurzaamheideisen. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting Natuur & Milieu naar de inkoop van mobiliteit bij gemeentes. Natuur & Milieu deed onderzoek bij de 71 gemeenten die in de eerste helft van 2015 een aanbestedingstraject hebben doorlopen voor het eigen wagenpark, leerlingenvervoer en wmo-vervoer. 

CBS: Jaarmonitor Wegvoertuigen 2014
In de jaarmonitor Wegvoertuigen staat hoeveel kilometers er is gereden door de verschillende soorten Nederlandse voertuigen in 2014. Ook is er aandacht voor andere zaken zoals de milieu-aspecten van het wegvervoer en de vervoermiddelen die gebruikt worden voor vakanties. In 2014 werd er met personenauto`s ongeveer net zoveel kilometers gereden dan in 2013, maar zakelijk werden er wel meer kilometers gemaakt. 

Fietsen en lopen: de smeerolie van onze mobiliteit (KIM):
Nederlanders zijn in ruim tien jaar tijd vaker en verder gaan fietsen (+9%) en lopen (+13%). De helft van het aantal ritten, een tiende van alle afgelegde kilometers en een derde van de aan mobiliteit bestede tijd leggen we per fiets of te voet af. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voort Mobiliteit (KIM) naar het loop- en fietsgedrag sinds 2004 in Nederland.

Natuur & Milieu: werkgevers- en werknemersonderzoek over de fiets van de zaak.
Werkgevers benutten de mogelijkheden om een ‘fiets van de zaak’ aan te beiden aan medewerkers nauwelijks. Dat blijkt uit een onderzoek van de stichting Natuur & Milieu. Onderzoeksbureau Kien deed in opdracht van de stichting onderzoek naar de inzet van fietsen van de zaak.

Whitepaper Coöperateive mobiliteit
Coöperatieve mobiliteit biedt kansen om de verkeersdoorstroming en -veiligheid te verbeteren, emissies terug te dringen en te besparen op de aanleg en het onderhoud van infrastructuur. Hoe dicht zijn we bij een grootschalige uitrol van deze technologie? Daar gaat de whitepaper `Coöperatieve mobiliteit: kansen en keuzes` van Siemens over.

Onderzoek KIM over toekomstig verkeer en vervoer met zelfrijdende auto`s
In het rapport ‘Chauffeurs aan het stuur? Zelfrijdende voertuigen en het verkeer en vervoersysteem van de toekomst’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) worden vier scenario’s beschreven over een toekomst wel zelfrijdende auto’s. Hierin worden ‘techniek en acceptatie’ en de mate waarin consumenten willen delen (het delen van autobezit, maar ook het delen van ritten) meegenomen.

Onderzoek VWE 2015: ‘Bezit en deelauto onder jongeren’
VWE onderzocht de invloed van twee trends in ons land: de verminderde aantrekkingskracht van een eigen auto op jongeren en de opkomst van deelauto’s. De resultaten staan in de whitepaper ‘Bezit en deelauto onder jongeren’.

Green Emotion onderzoek 2015
Energieonderzoek Centrum Nederland onderzocht de doelstelling van de EU voor het reduceren van broeikasgassen met 60 procent in 2050. Hieruit blijkt onder meer dat, om dit doel te halen, er vanaf 2035 alleen nog maar emissievrije nieuwe auto`s mogen worden verkocht.

Corporate Vehicle Observatory Fleet Barometer 2015
Leasemaatschappij Arval onderzoekt internationaal de zakelijke automarkt. De resultaten zijn te lezen in de CVO. Dit keer blijkt er nog weinig animo te zijn voor mobiliteitsbudgetten, maar veel interesse in telematica. Ook wordt er langer doorgereden met leaseauto`s en zijn Nederlandse wagenparkbeheerders pessimistischer dan hun Europese collega`s over de groei van het wagenpark.

Automotive Leasemaatschappijen top-28 2015
Vakblad Automotive geeft jaarlijks een overzicht uit van de grootste leasemaatschappijen van Nederland. Daarbij wordt ook gevraagd naar hun ROB-partners en strategie.

Effecten van autodelen
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar de mobiliteits- en milieu-effecten van autodelen. Zo blijkt onder andere dat autodelers 15 tot 20 procent minder kilometers rijden dan voordat zij een auto deelden. En een derde van de autodelers doet de eigen auto weg of schaft geen (extra) auto aan. Het autodelen vervangt dan de tweede of derde auto.

Brandstofvisie (SER Energieakkoord)
Een rapport in het kader van het SER energieakkoord. “Een visie die ons op de lange termijn
(van 2030 – 2050) inzicht en houvast moet geven bij de verduurzaming van onze mobiliteit en een
overgang naar meer duurzame energie in transport mogelijk kan maken.”

GFK-onderzoek naar animo voor mobiliteitsconcepten
Het aantal Nederlanders dat gebruik maakt van nieuwe vormen van automobiliteit – zoals autodelen, autoreisdelen, zakelijke deelauto’s, privélease of een mobliteitsbudget – is nog maar klein. De gebruikspercentages variëren van 0,5 procent voor het autoreisdelen tot 1,2 procent voor zakelijke mobiliteitsbudgetten. Dat blijkt uit onderzoek van GFK onder ruim 55 duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Natuur & Milieu Hopper campagne
Stichting Natuur & Milieu liet onderzoek doen naar hoe ontvankelijk Nederlanders zijn voor flexwerken en alternatieve vervoersmiddelen. Daaruit kwam onder meer naar voren dat een kwart van de respondenten verwacht over tien jaar alleen nog maar te flexwerken.

Ambitierapport 2020 van MVO Nederland
Nederland als wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie. Dat is de nationale ambitie die ons land op weg naar 2020 focus geeft om sterk, sociaal en concurrerend te blijven. Mobiliteit speelt daar ook een rol in. 

Onderzoek KiM naar het mobiliteitsgedrag van jongvolwassenen
Het Kennisinstituut voor mobiliteit heeft onderzoek gedaan naar het mobiliteitsgedrag van jongvolwassenen (18-30 jaar, generatie y). Van een fundamenteel andere attitude is volgens het instituut geen sprake, autobezit is vaak te duur voor jongeren.

Onderzoek Alphabet over mobiliteitsbehoefte werknemers
Het stimuleren van het gebruik van zuinige auto’s en thuiswerken zijn de belangrijkste manieren voor werkgevers om werknemers te stimuleren in duurzame mobiliteitskeuzes. Dat blijkt uit een onderzoek van Alphabet Car Lease.Mobiliteitsrapport Rabobank
Vier op de tien autobewegingen kan niet op een andere manier dan met een auto. Dat is te lezen in het Mobiliteit Brancherapport van de Rabobank.Mobiliteitsonderzoek B50
Het consortium B50, met daarin afgevaardigden uit het bedrijfsleven en overheden, hield twee jaar geleden een onderzoek naar Slim werken, Slim reizen. Dit onderzoek dient inmiddels als leidraad voor zakelijke mobiliteit.

Onderzoeken | Fleet&Mobility

Onderzoeken

We gaan van bezit naar gebruik, is een veel gehoorde kreet in de mobiliteitsbranche. Vooral jonge automobilisten zouden steeds minder waarde hechten aan een eigen (lease)auto. Maar is dat wel zo? De meningen hierover zijn verdeeld. 

Met enige regelmaat worden er onderzoeken gepubliceerd die ingaan op dit vraagstuk. Hieronder vindt u er een aantal op een rij.

Onderzoek Swov naar zelfrijdende voertuigen
Swov heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van zelfrijdende voertuigen en hoe het gedrag van andere verkeersdeelnemers invloed hierop kan hebben. Het onderzoek wordt in samenwerking met TU Delft voortgezet en zal uiteindelijk resulteren in aanbevelingen voor de autofabrikanten die zelfrijdende systemen ontwikkelen.  

Leaseplan Car Cost Index 2016
Leaseplan vergeleek de totale autokosten in 24 Europese landen. Nederland is het duurste uit wat betreft de diesels. Dat komt vooral door de hoge belastingen. De leasemaatschappij pleit voor een systeem waarbij belasting betaald wordt naar gebruik. 

Onderzoeksrapport ‘Strafrechtelijke reactie op verkeersdelicten’ 2017
Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg in opdracht van het Fonds Slachtofferhulp blijkt dat de huidige strafmaat bij verkeersmisdrijven onvoldoende recht doet aan het leed en de behoeften van slachtoffers en nabestaanden.

Economische Wegwijzer 2016

Dit onderzoek is uitgevoerd door TNO in opdracht van TLN, EVO en Fenedex. Hieruit blijkt dat de economische schade naar aanleiding van filevorming de afgelopen jaren toeneemt. Vooral de knooppunten bij A13 en A15 blijken een probleem te zijn. Met dit onderzoek willen de organisaties de overheid bewegen om met fysieke en digitale oplossingen te komen. 

De effecten van autodelen op autogebruik
Autodelen leidt in de meeste gevallen niet tot een noemenswaardig effect op het aantal autokilometers. In sommige gevallen worden er juist meer autokilometers gemaakt omdat de deelauto wordt gebruikt in plaats van de fiets of het OV. Dat blijkt uit onderzoek van professor Wim Hafkamp van de Erasmus Universiteit. Lees hier het onderzoek zoals gepubliceerd in Tijdschrift Vervoerswetenschap 4 – 2015.

ANWB: Onderzoek Verkeer in de stad – 2015
De toenemende populariteit van fietsen in de stad zorgt voor problemen op de weg door de drukte en onduidelijke regelgeving, stelt de ANWB. Om die problemen aan te pakken heeft de organisatie een nieuwe ontwerpaanpak voor de stedelijke openbare ruimte opgesteld. Er moet volgens hen een nieuwe verdeling van het verkeer in de stad komen. Zo moet de maximum toegestane snelheid gekoppeld moet worden aan de infrastructuur in plaats van aan het type voertuig. De resultaten zijn verwerkt in het rapport ‘Verkeer in de stad’ van de ANWB.

Rapport verdienpotentieel elektrisch vervoer 2015
Uit het onderzoeksrapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat elektrisch vervoer in 2014 naar schatting 3.200 banen opleverde. Dat is een groei van de werkgelegenheid van 25 procent in deze sector in vergelijking met 2013. Bedrijven in de elektrisch vervoersector waren in 2014 goed voor 820 miljoen euro aan productie en 260 miljoen euro toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie.

Trendreport Autodelen – Leaseplan 2015
Autodelen zit in de lift, maar voor een doorbraak moeten er meer deelauto’s beschikbaar komen. Dat blijkt uit het Trendreport Autodelen van Leaseplan. Vooral peer-to-peer-autodelen blijkt fragiel omdat dit veel onzekerheden met zich meebrengt. Het round-trip-model, waarbij de deelauto een vaste parkeerplaats heeft waar hij ook weer moet worden ingeleverd, heeft het meeste kans van slagen omdat dit de meeste bekendheid geniet. 

Natuur & Milieu: Inkoop van mobiliteit bij gemeentes
Ruim 75 procent van de mobiliteitsinkopen van gemeenten voldoet niet aan de minimum duurzaamheideisen. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting Natuur & Milieu naar de inkoop van mobiliteit bij gemeentes. Natuur & Milieu deed onderzoek bij de 71 gemeenten die in de eerste helft van 2015 een aanbestedingstraject hebben doorlopen voor het eigen wagenpark, leerlingenvervoer en wmo-vervoer. 

CBS: Jaarmonitor Wegvoertuigen 2014
In de jaarmonitor Wegvoertuigen staat hoeveel kilometers er is gereden door de verschillende soorten Nederlandse voertuigen in 2014. Ook is er aandacht voor andere zaken zoals de milieu-aspecten van het wegvervoer en de vervoermiddelen die gebruikt worden voor vakanties. In 2014 werd er met personenauto`s ongeveer net zoveel kilometers gereden dan in 2013, maar zakelijk werden er wel meer kilometers gemaakt. 

Fietsen en lopen: de smeerolie van onze mobiliteit (KIM):
Nederlanders zijn in ruim tien jaar tijd vaker en verder gaan fietsen (+9%) en lopen (+13%). De helft van het aantal ritten, een tiende van alle afgelegde kilometers en een derde van de aan mobiliteit bestede tijd leggen we per fiets of te voet af. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voort Mobiliteit (KIM) naar het loop- en fietsgedrag sinds 2004 in Nederland.

Natuur & Milieu: werkgevers- en werknemersonderzoek over de fiets van de zaak.
Werkgevers benutten de mogelijkheden om een ‘fiets van de zaak’ aan te beiden aan medewerkers nauwelijks. Dat blijkt uit een onderzoek van de stichting Natuur & Milieu. Onderzoeksbureau Kien deed in opdracht van de stichting onderzoek naar de inzet van fietsen van de zaak.

Whitepaper Coöperateive mobiliteit
Coöperatieve mobiliteit biedt kansen om de verkeersdoorstroming en -veiligheid te verbeteren, emissies terug te dringen en te besparen op de aanleg en het onderhoud van infrastructuur. Hoe dicht zijn we bij een grootschalige uitrol van deze technologie? Daar gaat de whitepaper `Coöperatieve mobiliteit: kansen en keuzes` van Siemens over.

Onderzoek KIM over toekomstig verkeer en vervoer met zelfrijdende auto`s
In het rapport ‘Chauffeurs aan het stuur? Zelfrijdende voertuigen en het verkeer en vervoersysteem van de toekomst’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) worden vier scenario’s beschreven over een toekomst wel zelfrijdende auto’s. Hierin worden ‘techniek en acceptatie’ en de mate waarin consumenten willen delen (het delen van autobezit, maar ook het delen van ritten) meegenomen.

Onderzoek VWE 2015: ‘Bezit en deelauto onder jongeren’
VWE onderzocht de invloed van twee trends in ons land: de verminderde aantrekkingskracht van een eigen auto op jongeren en de opkomst van deelauto’s. De resultaten staan in de whitepaper ‘Bezit en deelauto onder jongeren’.

Green Emotion onderzoek 2015
Energieonderzoek Centrum Nederland onderzocht de doelstelling van de EU voor het reduceren van broeikasgassen met 60 procent in 2050. Hieruit blijkt onder meer dat, om dit doel te halen, er vanaf 2035 alleen nog maar emissievrije nieuwe auto`s mogen worden verkocht.

Corporate Vehicle Observatory Fleet Barometer 2015
Leasemaatschappij Arval onderzoekt internationaal de zakelijke automarkt. De resultaten zijn te lezen in de CVO. Dit keer blijkt er nog weinig animo te zijn voor mobiliteitsbudgetten, maar veel interesse in telematica. Ook wordt er langer doorgereden met leaseauto`s en zijn Nederlandse wagenparkbeheerders pessimistischer dan hun Europese collega`s over de groei van het wagenpark.

Automotive Leasemaatschappijen top-28 2015
Vakblad Automotive geeft jaarlijks een overzicht uit van de grootste leasemaatschappijen van Nederland. Daarbij wordt ook gevraagd naar hun ROB-partners en strategie.

Effecten van autodelen
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar de mobiliteits- en milieu-effecten van autodelen. Zo blijkt onder andere dat autodelers 15 tot 20 procent minder kilometers rijden dan voordat zij een auto deelden. En een derde van de autodelers doet de eigen auto weg of schaft geen (extra) auto aan. Het autodelen vervangt dan de tweede of derde auto.

Brandstofvisie (SER Energieakkoord)
Een rapport in het kader van het SER energieakkoord. “Een visie die ons op de lange termijn
(van 2030 – 2050) inzicht en houvast moet geven bij de verduurzaming van onze mobiliteit en een
overgang naar meer duurzame energie in transport mogelijk kan maken.”

GFK-onderzoek naar animo voor mobiliteitsconcepten
Het aantal Nederlanders dat gebruik maakt van nieuwe vormen van automobiliteit – zoals autodelen, autoreisdelen, zakelijke deelauto’s, privélease of een mobliteitsbudget – is nog maar klein. De gebruikspercentages variëren van 0,5 procent voor het autoreisdelen tot 1,2 procent voor zakelijke mobiliteitsbudgetten. Dat blijkt uit onderzoek van GFK onder ruim 55 duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Natuur & Milieu Hopper campagne
Stichting Natuur & Milieu liet onderzoek doen naar hoe ontvankelijk Nederlanders zijn voor flexwerken en alternatieve vervoersmiddelen. Daaruit kwam onder meer naar voren dat een kwart van de respondenten verwacht over tien jaar alleen nog maar te flexwerken.

Ambitierapport 2020 van MVO Nederland
Nederland als wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie. Dat is de nationale ambitie die ons land op weg naar 2020 focus geeft om sterk, sociaal en concurrerend te blijven. Mobiliteit speelt daar ook een rol in. 

Onderzoek KiM naar het mobiliteitsgedrag van jongvolwassenen
Het Kennisinstituut voor mobiliteit heeft onderzoek gedaan naar het mobiliteitsgedrag van jongvolwassenen (18-30 jaar, generatie y). Van een fundamenteel andere attitude is volgens het instituut geen sprake, autobezit is vaak te duur voor jongeren.

Onderzoek Alphabet over mobiliteitsbehoefte werknemers
Het stimuleren van het gebruik van zuinige auto’s en thuiswerken zijn de belangrijkste manieren voor werkgevers om werknemers te stimuleren in duurzame mobiliteitskeuzes. Dat blijkt uit een onderzoek van Alphabet Car Lease.Mobiliteitsrapport Rabobank
Vier op de tien autobewegingen kan niet op een andere manier dan met een auto. Dat is te lezen in het Mobiliteit Brancherapport van de Rabobank.Mobiliteitsonderzoek B50
Het consortium B50, met daarin afgevaardigden uit het bedrijfsleven en overheden, hield twee jaar geleden een onderzoek naar Slim werken, Slim reizen. Dit onderzoek dient inmiddels als leidraad voor zakelijke mobiliteit.